จําเป็นต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศหลังคาในห้องน้ําหรือไม่