จําเป็นต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศบนหลังคาในห้องน้ําหรือไม่